Warunki gwarancyjne urządzeń mobilnych

1. Gwarancja dotyczy urządzeń mobilnych marki SINCLAIR, dystrybuowanych przez firmę TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.(zwaną dalej dystrybutorem) i sprzedawanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Obsługa gwarancyjna powinna być realizowana przez ten sam Autoryzowany Serwis Sinclair, posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży chłodnictwo i klimatyzacja.

3. Generalny dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które udzielana jest gwarancja w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia użytkowania urządzenia, ale nie dłużej niż 30 miesiące od dnia sprzedaży urządzenia przez TCHW Sp. z o.o.

4. Warunkiem akceptacji gwarancji jest: czytelnie i poprawnie wypełniona niniejsza Karta Gwarancyjna; przedstawienie dowodu zakupu urządzenia; użytkowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.

5. Wady fabryczne urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez ten sam Autoryzowany Serwis Sinclair.

6. Uszkodzone, objęte gwarancją podzespoły dostarcza gwarant urządzenia.  

7. Gwarancja traci ważność w przypadku: przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione; dokonywania zmian konstrukcyjnych; uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej.

8. Reklamacyjne części urządzenia, stają się własnością dystrybutora.

9. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w urządzeniu reklamacyjnym.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od producenta urządzenia, termin może wydłużyć się do 28 dni roboczych.

11. Użytkownik urządzenia ponosi koszty związane z rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych.