Warunki gwarancyjne

1. Gwarancja dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych marki SINCLAIR, dystrybuowanych przez firmę TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.(zwaną dalej dystrybutorem) i sprzedawanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Instalacja urządzenia, przeglądy techniczne oraz obsługa gwarancyjna powinna być realizowana przez ten sam Autoryzowany Serwis Sinclair, posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży chłodnictwo i klimatyzacja.

3. Generalny dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które udzielana jest gwarancja w okresie 36 miesięcy od dnia montażu urządzenia, ale nie dłużej niż 42 miesiące od dnia sprzedaży urządzenia przez TCHW Sp. z o.o.

4. Warunkiem akceptacji gwarancji jest: czytelnie i poprawnie wypełniona niniejsza Karta Gwarancyjna; przedstawienie dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnionego protokołu montażu; dokonywanie, co najmniej raz w roku odpłatnych przeglądów technicznych; użytkowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.

5. W przypadku uzasadnionym warunkami eksploatacyjnymi, Autoryzowany Serwis Sinclair ma prawo wyznaczyć dodatkowy odpłatny przegląd techniczny.

6. Wady fabryczne urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez ten sam Autoryzowany Serwis Sinclair, który dokonał montażu urządzenia.

7. Uszkodzone, objęte gwarancją podzespoły dostarcza gwarant urządzenia.  

8. Gwarancja traci ważność w przypadku: wadliwego montażu; przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione; dokonywania zmian konstrukcyjnych; uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej.

9. Reklamacyjne części urządzenia, stają się własnością dystrybutora.

10. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w urządzeniu reklamacyjnym.

11. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od producenta urządzenia, termin może wydłużyć się do 28 dni roboczych.

12. Użytkownik urządzenia ponosi koszty związane z rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych.