Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich urządzeń marki Sinclair, zakupionych i sprzedawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dystrybuowanych przez firmę Technika Chłodzenia Sp. z o.o. (zwaną dalej Dystrybutorem) z siedzibą w Zabrzu 41-807, przy ul. Pyskowickiej 24, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000351271, NIP: 6482723130, REGON: 241531848, tel. 32/37-37-930, e-mail: tchw@tchw.pl.

 

2. Dla skorzystania z niniejszej gwarancji wymagana jest instalacja urządzenia przez Autoryzowany Serwis Sinclair, w skrócie ASS (zwany również Gwarantem), posiadającym: aktualny Certyfikat ASS, zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży chłodnictwo i klimatyzacja, aktualny certyfikat F-GAZ-owy i uprawnienia elektryczne SEP.

 

3. Dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które udzielana jest gwarancja, według poniższych postanowień:

 

 

Urządzenie Sinclair

Okres podstawowej gwarancji

Okres rozszerzonej gwarancji

Klimatyzatory Split | Klimatyzatory Multi-Split | Systemy SDV | Pompy ciepła | Akcesoria fabryczne do tych urządzeń

12 lub 24 lub 36 miesięcy

48 lub 60 miesięcy

 Agregaty wody lodowej  | Klimakonwektory | Podgrzewacze CWU | Klimatyzatory okienne | Akcesoria fabryczne do tych urządzeń

12 lub 24 lub 36 miesięcy

-

Klimatyzatory przenośne | Osuszacze | Oczyszczacze| Klimatyzatory do łodzi i do kamperów | Akcesoria fabryczne do tych urządzeń

12 lub 24 miesiące

-

 

 

Po spełnieniu poniższych warunków:

 

Warunki podstawowej gwarancji

Warunki rozszerzonej gwarancji

- odpłatny przegląd techniczny dokonywany co najmniej raz

na 12 miesięcy przez ASS posiadający aktualny Certyfikat ASS

- czytelnie i poprawnie wypełniona niniejsza Karta Gwarancyjna

wraz z odnotowanymi przeglądami i ewentualnymi naprawami

- przedstawienie dowodu zakupu urządzenia

- użytkowanie urządzenia zgodne z przeznaczeniem i warunkami

techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi, w 

szczególności: właściwa eksploatacja, konserwacja, obsługa,

przechowywanie itp.

- zamówienie części zamiennych poprzez formularz gwarancyjny,

znajdujący się na stronie internetowej: www.sinclair.pl/czesci

- odpłatny przegląd techniczny dokonywany co najmniej raz na 6 miesięcy przez ASS

posiadający aktualny Certyfikat ASS

- czytelnie i poprawnie wypełniona niniejsza Karta Gwarancyjna wraz z odnotowanymi

przeglądami i ewentualnymi naprawami

- użytkowanie urządzenia zgodne z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi

zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególności właściwa eksploatacja, konserwacja, obsługa,

przechowywanie itp.

- w module serwisowo-gwarancyjnym na stronie www.rejestracjagwarancji.sinclair.pl należy:

- zarejestrować urządzenie w terminie do 30 dni od daty sprzedaży

- odnotowywać wszystkie przeprowadzone czynności serwisowe (instalacja, przeglądy,

naprawy, itp.) najpóźniej po upływie 30 dni

- składać zamówienie na części zamienne

 

4. Okres gwarancji urządzeń Sinclair jest liczony od daty sprzedaży przez ASS Kupującemu. Przez datę sprzedaży rozumie się datę wystawienia dowodu zakupu urządzenia (faktura/paragon). ASS wraz z Użytkownikiem samodzielnie i we własnym zakresie ustalają długość trwania gwarancji. Informacja taka musi zostać odnotowana w niniejszej Karcie Gwarancyjnej przez ASS.

 

5. W przypadku uzasadnionym warunkami eksploatacyjnymi, ASS ma prawo wyznaczyć dodatkowy odpłatny przegląd techniczny. Informacja taka musi zostać wpisana do Karty Gwarancyjnej przez ASS.

 

6. Dla prawidłowej pracy urządzenia zalecane jest, aby ASS (Gwarant) sprzedający urządzenie, wykonujący montaż i obsługę gwarancyjną, wykonywał również odpłatne okresowe przeglądy techniczne.

 

7. ASS wykonujący instalację urządzenia jest zobowiązany do przeprowadzenia konfiguracji aplikacji mobilnej służącej do sterowania klimatyzacją przez połączenie internetowe (jeżeli taka istnieje) oraz do przeszkolenia Kupującego z obsługi klimatyzacji oraz sposobów jej sterowania.

 

8. Gwarancja traci ważność, w przypadku:

- przeprowadzenia montażu, napraw lub przeglądów technicznych przez osoby nieuprawnione (nieposiadające Certyfikatu ASS, F-GAZ, SEP)

- braku okresowych przeglądów technicznych

- dokonywania zmian konstrukcyjnych

- użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi

 

9. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady ukryte w urządzeniu. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń wynikających z błędów i zaniedbań popełnionych podczas montażu

- czynności i zużytych części wynikających z eksploatacji urządzenia, tj. konserwacja i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie itp.

- wad i awarii wynikających z normalnego zużycia podczas eksploatacji urządzenia, tj. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, itp.

- instalacji czynnika chłodniczego, systemu odprowadzania skroplin i zasilania elektrycznego

- mechanicznych uszkodzeń i wynikających z nich wad

- uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej (np. wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.)

 

10. Niniejsza gwarancja uprawnia Kupującego do diagnostyki i naprawy urządzenia przez Gwaranta. Gwarant, który dokonał sprzedaży i montażu urządzenia, po otrzymaniu zgłoszenia, we własnym zakresie diagnozuje potencjalną awarię, przeprowadza demontaż uszkodzonych i montaż nowych elementów. Dystrybutor zapewnia bezpłatnie nowe elementy podlegające wymianie. Części, które zostały wymienione podczas naprawy gwarancyjnej urządzenia, stają się własnością Dystrybutora i muszą zostać dostarczone przez Gwaranta do Dystrybutora w terminie 14 dni roboczych od dnia przeprowadzenia naprawy sprzętu, ale nie później niż 30 dni od dostarczenia części przez Dystrybutora.

 

11. W przypadku, gdy podmiotem sprzedającym, będzie inny podmiot niż podmiot montujący urządzenie, strony: Sprzedawca, Instalator oraz Kupujący ustalą między sobą, kto przejmuje na siebie zobowiązania Gwaranta określone w pkt. 10 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

 

12. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w reklamowanym urządzeniu.

 

13. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od producenta urządzenia termin może się wydłużyć do 28 dni roboczych.

 

14. Kupujący urządzenia ponosi koszty związane z naprawą gwarancyjną w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

15. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sinclair.pl/gwarancja.

 

16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

17. Reklamację (zgłoszenie gwarancyjne) Kupujący zgłasza każdorazowo podmiotowi sprzedającemu i montującemu urządzenie (Gwarant). Dane kontaktowe Gwaranta znajdują się w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Zgłoszenie gwarancyjne musi zostać dostarczone w formie pisemnej na adres Gwaranta lub za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mail).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.