Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI I OPIS PROCEDURY GWARANCYJNEJ

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI: 

1.       Gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń marki Sinclair (zwanych dalej urządzeniami) dystrybuowanych przez Technikę Chłodzenia sp. z o.o. (zwaną dalej Dystrybutorem) z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 24, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000351271, NIP: 6482723130, REGON: 241531848 i sprzedawanych za pośrednictwem Autoryzowanego Serwisu Sinclair (dalej jako ASS lub Gwarant). 

2.       Obowiązki gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje Autoryzowany Serwis Sinclair, posiadający  aktualny Certyfikat ASS wydany przez Dystrybutora, a upoważniający ASS do montażu urządzenia, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych (Gwarant lub ASS). Obowiązki i prawa Gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca posiadający status ASS, pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej. 

3.       Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych wyłącznie u ASS na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitą Polską. W przypadku urządzeń mobilnych, nie jest wymagane, aby zakupu dokonano u ASS. 

4.       Dla skorzystania z niniejszej gwarancji wymagana jest instalacja urządzenia przez ASS/Gwaranta. Nie dotyczy to urządzeń mobilnych,

5.       Gwarant gwarantuje sprawne działanie urządzeń, na które udziela gwarancji, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanym w Instrukcji Obsługi oraz w przypadku spełnienia przez Klienta warunków wskazanych w niniejszej Gwarancji. 

6.       Niniejsza Gwarancja poniżej zawiera także Procedurę, której Klient ma przestrzegać, aby móc skorzystać z Gwarancji. W ramach Procedury Gwarancji, w celu zgłoszenia produktu należy skontaktować się z ASS/Gwarantem, który dokonał sprzedaży i instalacji urządzenia zgodnie z informacją wskazaną na Karcie Gwarancyjnej. ASS/Gwarant, który dokonał sprzedaży i montażu urządzenia, po otrzymaniu zgłoszenia przez Klienta, we własnym zakresie diagnozuje potencjalną awarię, ew. przeprowadza demontaż uszkodzonych i montaż nowych części zamiennych lub dokonuje innych koniecznych napraw. 

7.       Każda instalacja urządzenia pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania tegoż sprzętu przez ASS/Gwaranta. 

8.       Osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest ASS/Gwarant. 

9.       Gwarant/ASS wykona naprawę gwarancyjną niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia udostępnienia mu urządzenia przez Klienta. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od producenta urządzenia, termin może się wydłużyć do 28 dni roboczych. Terminy te są obowiązujące, o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, wojna itp.

10.    Dane kontaktowe Gwaranta/ASS, który dokonywał instalacji urządzenia znajdują się na karcie gwarancyjnej.

11.    Okres gwarancji urządzeń liczony jest od daty zakupu urządzenia przez Klienta od Gwaranta/ASS. Przez datę sprzedaży rozumie się datę wystawienia dowodu zakupu urządzenia przez Gwaranta/ASS (faktura/paragon). Klient dokonuje wyboru okresu trwania gwarancji, najpóźniej przy montażu urządzenia. Informacja taka musi zostać odnotowana w Karcie Gwarancyjnej przez Gwaranta/ASS. Nie dotyczy to urządzeń mobilnych, dla których jest przewidziany jeden okres gwarancji w skazany w tabeli poniżej.

12.    Gwarant/ASS nie ma obowiązku dostarczyć klientowi urządzenia zastępczego na czas naprawy. 

13.    W przypadku uzasadnionym warunkami eksploatacyjnymi, Gwarant/ASS ma prawo wyznaczyć dodatkowy odpłatny przegląd techniczny. Informacja taka musi zostać wpisana do Karty Gwarancyjnej przez Gwaranta/ASS.

14.    Dla prawidłowej pracy urządzenia zalecane jest, aby Gwarant/ASS sprzedający urządzenie, wykonujący montaż i obsługę gwarancyjną urządzenia, wykonywał również odpłatne okresowe przeglądy techniczne. 

15.    Gwarant/ASS wykonujący instalację urządzenia jest zobowiązany do przeprowadzenia konfiguracji aplikacji mobilnej służącej do sterowania urządzeniem przez połączenie internetowe (jeżeli taka istnieje) oraz do przeszkolenia Klienta z obsługi klimatyzacji oraz sposobów jej sterowania.

16.    Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady ukryte urządzenia, jak również montaż i prawidłowe jego funkcjonowanie. 

17.     Gwarant/ASS nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania urządzenia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi w Instrukcji Obsługi, w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez Klienta lub nieuprawnioną osobę trzecią. 

18.    Klient ponosi koszty związane z usługą gwarancyjną w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

19.    Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też niemożliwości jego użycia. 

 

Okresy gwarancji:

Urządzenie marki Sinclair Możliwe długości gwarancji po spełnieniu poniższych warunków:
  60 miesięcy 36 miesięcy 
Klimatyzatory typu split, multi split, systemy SDV, pompy ciepła, akcesoria fabryczne do tych urządzeń  - odpłatny przegląd techniczny dokonywany co najmniej raz na 6 miesięcy przez ASS/Gwaranta posiadający aktualny Certyfikat ASS
- czytelnie i poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z odnotowanymi przeglądami i ewentualnymi naprawami
- użytkowanie urządzenia zgodne z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególności właściwa eksploatacja, konserwacja, obsługa, przechowywanie itp.
- ASS/Gwarant w module serwisowo-gwarancyjnym na stronie www.rejestracjagwarancji.sinclair.pl musi:
- zarejestrować urządzenie w terminie do 30 dni od daty sprzedaży
- odnotowywać wszystkie przeprowadzone czynności serwisowe (instalacja, przeglądy, naprawy, itp.) najpóźniej po upływie 30 dni
 - odpłatny przegląd techniczny dokonywany co najmniej raz na 12 miesięcy przez ASS/Gwaranta posiadający aktualny Certyfikat ASS
- czytelnie i poprawnie wypełniona niniejsza Karta Gwarancyjna wraz z odnotowanymi przeglądami i ewentualnymi naprawami
- przedstawienie dowodu zakupu urządzenia z czytelną datą sprzedaży
- użytkowanie urządzenia zgodne z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególności: właściwa eksploatacja, konserwacja, obsługa, przechowywanie itp.
- montaż części zamiennych przez ASS/Gwaranta

 

Urządzenie marki Sinclair Gwarancja 36 miesięcy po spełnieniu poniższych warunków:
Agregaty wody lodowej, klimakonwektory, podgrzewacze CWU, klimatyzatory okienne, akcesoria do tych urządzeń  - odpłatny przegląd techniczny dokonywany co najmniej raz na 12 miesięcy przez ASS/Gwaranta posiadający aktualny Certyfikat ASS
- czytelnie i poprawnie wypełniona niniejsza Karta Gwarancyjna wraz z odnotowanymi przeglądami i ewentualnymi naprawami
- przedstawienie dowodu zakupu urządzenia z czytelną datą sprzedaży
- użytkowanie urządzenia zgodne z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególności: właściwa eksploatacja, konserwacja, obsługa, przechowywanie itp.
- montaż części zamiennych przez ASS/Gwaranta

 

Urządzenie marki Sinclair Gwarancja 24 miesiące po spełnieniu poniższych warunków:
Klimatyzatory przenośne, osuszacze, oczyszczacze, monoblok przyścienny, klimatyzatory do kamperów i do łodzi i akcesoria fabryczne do tych urządzeń - odpłatny przegląd techniczny dokonywany co najmniej raz na 12 miesięcy przez ASS/Gwaranta posiadający aktualny Certyfikat ASS
- czytelnie i poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z odnotowanymi przeglądami i ewentualnymi naprawami
- przedstawienie dowodu zakupu urządzenia z czytelną datą sprzedaży
- użytkowanie urządzenia zgodne z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególności: właściwa eksploatacja, konserwacja, obsługa, przechowywanie itp.
- montaż części zamiennych przez ASS/Gwaranta

 B.  WYŁĄCZENIA GWARANCJI

1.  Gwarant/ASS odmawia przyjęcia gwarancji, w przypadku:

·        przeprowadzenia montażu, napraw lub przeglądów technicznych urządzenia przez osoby nieuprawnione (nieposiadające Certyfikatu ASS,          F-GAZ, SEP)

·        braku okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez ASS,

·        dokonywania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu,

·        użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi wskazanymi w Instrukcji Obsługi,

·        braku karty gwarancyjnej i/lub brak dowodu zakupu.

 

 

2.  Gwarancja nie obejmuje:

·        czynności i zużytych części wynikających z eksploatacji urządzenia, tj. konserwacja i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie itp.

·        wad i awarii wynikających z normalnego zużycia podczas eksploatacji urządzenia, tj. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, itp.

·        instalacji czynnika chłodniczego, systemu odprowadzania skroplin i zasilania elektrycznego

·        mechanicznych uszkodzeń i wynikających z nich wad,

·        uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej (np. wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.),

·        usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanym samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,

·        roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, 

·        urządzenia, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmienione, zamazano, usunięto lub zatarto. 

 

C.    PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI:

·        sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,

·        sprawdzenie stanu izolacji przewodów elektrycznych, sprawdzenie izolacji termicznej rur chłodniczych, 

·        czyszczenie filtrów powietrza,

·        czyszczenie wymienników ciepła odpowiednimi środkami chemicznymi,

·        sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin oraz pracy pompki skroplin jeśli jest zainstalowana,

·        sprawdzenie parametrów pracy urządzenia oraz szczelności układu,

·        czyszczenie obudowy urządzenia,

·        dokonania wpisu do CRO jeśli urządzenie jest zarejestrowane.

 

D.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE                   

1.       W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd siedziby Gwaranta. Zapis ten nie dotyczy konsumentów.

2.       W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt  ASS (rękojmia) oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej (rękojmię). Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (rękojmia) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3.       W przypadkach nieopisanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. z późn. zmianami, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).