Rodo

Administrator Danych Osobowych

Technika Chłodzenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze,  której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351271, NIP: 6482723130, REGON: 241531848

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:  

- poprzez pocztę elektroniczną e-mail: tchw@tchw.pl

- pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcinem Listowskim: 

telefon:  +48 728 862 246
- e-mail:  iod@tchw.pl

- pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze z dopiskiem „INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”

 

Sprawdź obowiązki informacyjne związane z RODO